Hoe Wij Werken

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Hun Wereld kinderopvang streeft ernaar de ontwikkeling van ieder individueel kind zoveel mogelijk te stimuleren en te ondersteunen. Dat doen wij in een inspirerende en positieve omgeving zodat zij straks goed voorbereid de wijde wereld in kunnen.

Multiculturele samenleving

Omdat de wereld om ons heen zich kenmerkt door onderlinge verschillen, besteedt Hun Wereld extra aandacht aan de ontwikkeling van kinderen in een multiculturele samenleving. We leren kinderen zich een houding eigen te maken en open te staan voor verschillen die ze later tegen zullen komen. Het hebben van respect voor elkaar speelt daarbij een belangrijke rol.

Visie

De ontwikkeling van het kind wordt beïnvloed door de voortdurende interactie tussen ouder, kind en omgeving. Kind en ouder hebben ieder hun eigen persoonlijke en actieve inbreng. Maar ook aangeboren eigenschappen, temperament en achtergrond zijn van invloed. Hun Wereld kinderopvang heeft respect voor de eigenheid van ieder kind en de gezinssituatie waarin hij opgroeit. We bieden kinderen een veilige omgeving waarin hun behoeften centraal staan en zij zich in groepsverband kunnen ontwikkelen. Daarnaast biedt Hun Wereld ouders de kans hun gezins- en beroepsleven op verantwoorde wijze te combineren.

Aanpak

De opvanggroepen van Hun Wereld worden geleid door Pedagogisch Medewerkers. Daarnaast heeft Hun Wereld een Pedagogisch Beleidsplan ontwikkeld. Dit plan biedt houvast als het gaat om het stimuleren van ontwikkelingskansen, het bewaken van de kwaliteit die we bieden en de invloed van onze multiculturele samenleving. Maar het Beleidsplan gaat ook in op onze algemene werkwijze. Denk aan het stimuleren van taalontwikkeling, het toepassen van opvoedingstheorieën en het signaleren van gedrag- en ontwikkelingsproblemen.

Stabiliteit

Stabiliteit biedt kinderen herkenbaarheid en daarmee een gevoel van emotionele veiligheid. Stabiliteit wordt binnen Hun Wereld geboden op de volgende wijze:

Stam- en Basisgroep

Hun Wereld beschikt over stam- en basisgroepen. De stamgroep is de groep waarin kinderen op het kinderdagverblijf worden ingedeeld. De BSO daarentegen kent een basisgroep. Voor beide groepen geldt dat kinderen worden ingedeeld in een vaste groep en dat deze groepen begeleid worden door een vaste pedagogisch medewerker. Tot slot heeft elke groep een eigen groepsruimte afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

Vaste-gezichtencriterium

Als de baby aanwezig is, werkt er altijd minimaal één vast gezicht van de baby op de groep. Er kunnen dus meer pedagogisch medewerkers, al dan niet structureel, op de betreffende groep werken, naast de ‘vaste’ gezichten. De vaste gezichten worden bepaald per kind, niet op groepsniveau.

Aan de kinderen van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Er worden ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder wanneer er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd wordt gewerkt.

Mentorschap

Elk kind heeft een eigen mentor. Dit is 1 van de vaste pedagogisch medewerker die werkzaam is op de groep van het kind. Zij volgt het kind heel specifiek en is aanspreekpunt voor de ouders van het kind en bij de BSO ook voor de kinderen zelf. Ouders kunnen de mentor van het kind altijd aanspreken als zij aanwezig is of een afspraak maken voor overleg. Op de groep is een verdeling gemaakt welke mentor welke kindjes heeft en de mentor van de kinderen is bekend gemaakt aan de ouders. Op de groep hangt een overzicht.

Voor de nieuwe kinderen geldt dat bij de intake aangegeven wordt wie de mentor van het kind zal zijn.

De mentor zorgt ervoor dat andere medewerkers op de hoogte zijn van afspraken die zij met u maakt. Zoals bijvoorbeeld de slaapgewoontes en wat uw kind wel of niet mag eten. Omdat we het belangrijk vinden dat er een goed band ontstaat tussen de mentor, de ouder en het kind zullen we de wisseling van mentor tot een minimum proberen te beperken. De mentor zal de ontwikkeling /observaties van het kind (uiteraard met de mede collega`s) goed volgen en bespreken.

De mentor bespreekt jaarlijks de voortgang en de ontwikkeling van het kind met de ouders.

Op de groep is het protocol mentorschap te vinden.

Hun Wereld biedt:

• Een veilige en stimulerende omgeving waarin de kinderen zich in groepsverband kunnen ontwikkelen;
• Respect voor wat een kind kan en is;
• Een gestructureerde aanpak met aandacht voor persoonlijk én sociale competenties;
• Ondersteuning bij de ontwikkeling van waarden en normen;
• Aandacht voor de diversiteit in onze samenleving;
• Kwaliteit en continuïteit zoals deze wettelijk zijn vastgelegd;
• De mogelijkheid werk en gezin op een verantwoorde manier te combineren.

Link voor het inzien van het Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Hun Wereld:

http://hunwereld.nl/wp-content/uploads/2020/03/Pedagogischebeleidsplan-Hun-Wereld-10-03-2020.pdf

Link voor het inzien van het GGD rapport KDV kinderdagverblijf Hun Wereld:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=99996

Link voor het inzien van het GGD rapport BSO kinderdagverblijf Hun Wereld:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=105557

Dutch Dutch English English