Tarieven

Tarieven en Inschrijving

Indien u een exacte (gratis) berekening wenst van uw netto maandkosten voor onze kinderopvang en de bijdrage die u van de overheid kunt ontvangen verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst, klik hier LINK. Wilt u weten of er voor uw kind snel een plaats is op Hun Wereld of wilt u hulp bij de exacte berekening van uw netto maandlasten dan kunt u bellen met 06-85038798.

• Opvang op vaste dagdelen en in een vertrouwde groep
• De uurprijs voor Hele Dagopvang en Buitenschoolse opvang is inclusief eten en drinken.
• En voor de hele dagopvang ook inclusief babyvoeding en luiers naar keuze.

Het landelijk maximum vastgesteld uurtarief voor kinderopvang in 2019 is Dagopvang € 8,02 en BSO € 6,89. Wij hanteren deze uurtarieven wat betekent dat u over het gehele uurtarief recht heeft op kinderopvangtoeslag. Hun Wereld factureert vooraf rond de 20 van iedere maand. De jaarlijkse ouderbijdrage wordt in 12-maandelijkse termijnen bij ouders in rekening gebracht. Dit betekent dat ouders die in de vakantieperiodes geen gebruik maken van opvang toch een factuur ontvangen.

Kiest u ervoor om Hun Wereld te machtigen uw ouderbijdrage automatisch te incasseren dan vindt de incasso rond de 23e van de maand plaats. Hun Wereld brengt maandelijks €5,00 administratiekosten bij u in rekening als u geen gebruik maakt van automatisch incasseren. Wilt u de ouderbijdrage zelf naar Hun Wereld overmaken dan dient het bedrag op de laatste dag van de maand waarin u uw factuur ontvangt bij ons binnen te zijn.

Overzicht Additionele Kosten

OmschrijvingAdministratiekosten
Factuur per post (op verzoek van ouder(s)/verzorger(s)) € 5,- per maand
Geen automatische incasso € 5,- per maand
Automatische incasso gestorneerd € 10,- per stornering
Eerste aanmaning € 15,-
Vanaf 2e wijziging plaatsingscontract binnen 12 maanden € 17,50 per wijziging
Boete vanaf 3e keer te vroeg brengen of te laat halen kind € 25,-

Opvragen van kopieën van contracten/facturen/jaaropgaves

Bij het aangaan van het contract met Hun Wereld, heeft u deze in tweevoud ontvangen/toegezonden gekregen waarvan één exemplaar voor uw eigen administratie. Maandelijks verzenden wij de facturen per email en in de loop van januari/februari (als alle facturen zijn voldaan) verzenden wij u de jaaropgaaf van het voorgaande jaar.

Wij berekenen de volgende administratiekosten voor het dubbel toesturen van kopieën van deze stukken:

Gevraagde stukken*Administratiekosten
Kopie contract(en) per email € 10,-
Kopie contract(en) per post € 12,50
Kopie jaaropgave(s) per email € 10,-
Kopie jaaropgave(s) per post € 12,50
Kopie facturen € 5,- per factuur

* De administratiekosten zijn afhankelijk van het aantal contracten/jaaropgaves/facturen u opvraagt

Indien u deze kopieën wenst te ontvangen, kunt u de administratiekosten zoals in bovenstaande tabel vermeld overmaken naar IBAN rekeningnummer NL42INGB0006144505 ten name van kinderdagverblijf Hun Wereld B.V onder vermelding van ‘administratiekosten aanvraag kopieën en uw debiteurnummer’ . Daarnaast stuurt u een mail naar info@hunwereld.nl en vermeld hierin de volgende zaken:

• Debiteurnummer;
• Uw naam en huidig adres of email-adres als u de stukken als scan wilt ontvangen;
• Welke stukken u wilt ontvangen;
• Als het om contracten gaat, voor welk(e) kind(eren) u deze wilt ontvangen;
• Als het gaat om jaaropgaves, voor welk jaar of welke jaren u deze wilt ontvangen;
• Als het gaat om facturen, over welke periode u deze wilt ontvangen.

Na ontvangst van uw email en de administratiekosten worden de gevraagde stukken op gevraagde wijze aan u opgestuurd. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 5 werkdagen na ontvangst van uw mail en betaling.

Dutch Dutch English English